Algemene voorwaarden

Naam webshop                                                   EDRON

Bedrijfsnaam:                                                      Edron Reparatieservice

Vestigingsadres:                                                  Mr. Nennstiehlweg 87, De Wilp

E-mailadres:                                                        info@edron.nl

Webshop:                                                             www.edron.nl

Telefoonnummer:                                               +31 (0)610218823

KvK nummer:                                                      50693409

BTW nummer:                                                     NL001562074B05

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Edron: de onderneming die haar producten op afstand aan klanten aanbiedt, via haar webshop.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst via de webshop en/of een overeenkomst op afstand aangaat met Edron.
 3. Producten: alle producten die Edron via haar webshop aanbiedt.
 4. Consumentenkoop: De koop van een roerende zaak door een consument bij Edron.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 1. Herroepingsrecht: het recht van een klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het retourneren van een ontvangen bestelling.
 2. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Edron aan haar klanten ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderstaande Algemene Voorwaarden.
 5. Webshop: de webshop van Edron. Toegankelijk via www.edron.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door Edron uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Onderstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Edron voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestelling bevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien Edron niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Edron het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod webshop

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. Edron is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod in de webshop van Edron bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de producten kan maken. In ieder geval staat vermeld:
  • Naam van het product
  • Indien van toepassing: type
  • Verkoopprijs inclusief belastingen
  • Hoogte van de eventuele verzendkosten
  • (korte) omschrijving van product
 1. Alle afbeeldingen, productspecificaties – en omschrijvingen in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter, Edron  kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Edron niet.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst c.q. bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  • De klant een bestelling heeft geplaatst in de webshop middels het volledig en correct invullen van alle verplichte gegevens
  • De klant de bestelling volledig betaald heeft
  • De klant op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de bestelling ontvangen heeft
 1. Een bestelling wordt altijd langs elektronische weg door Edron bevestigd.
 2. Wanneer van Edron in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
 3. In de ontvangstbevestiging die de klant na een bestelling van Edron ontvangt staat in ieder geval:
  • Een omschrijving van het gekochte product en het aantal
  • De prijs van het product
  • Verzendkosten
  • Totale prijs van de bestelling en Btw
  • Bedrijfsgegevens van Edron
  • Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres) en e-mailadres van de klant zoals opgegeven bij de bestelling
  • Het bestelnummer
 1. Edron heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Edron op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Edron heeft het recht om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.

 

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan Edron te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is Edron gerechtigd een bestelling te weigeren totdat de klant zijn woonadres of afleveradres opgeeft.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd.
 3. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij Edron het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 4. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan Edron. Zolang Edron geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij Edron bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
 5.  De klant is verplicht bij schade of niet ontvangen van de bestelling dit te melden binnen 72 uur na bestelling.

 

Artikel 6 Levering bestellingen

 1. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het bestelde product op voorraad is vindt levering plaats binnen 5 werkdagen na bestelling. Als levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn dan ontvangt de klant hierover bericht binnen 30 dagen na bestelling.
 3. Levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Edron zal bestellingen binnen 30 dagen na besteldatum leveren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de klant binnen 7 dagen na bestelling per e-mail berichten heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 5. Aan de leveringsplicht van Edron, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten door Edron een keer aan de klant op het opgegeven afleveradres zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. Edron is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant en onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
 7. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Edron.
 8. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Edron bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.
 9. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Edron behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 7 Prijzen

 1. Edron heeft het recht om haar prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Edron niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief 21% Btw en exclusief verzendkosten.
 4. Aan bepaalde betaalmethoden zijn extra kosten verbonden. Dit wordt voor de bestelling en in het bestelproces duidelijk aan de klant gecommuniceerd.
 5. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
  • I-deal
  • PayPal
  • Overboeking via bank – of girorekening.
 1. Edron is altijd gerechtigd de in lid 1 bedoelde betalingswijze te wijzigen.
 2. Edron is gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor gebruikmaking van een betalingswijze. Deze kosten zijn echter nooit hoger dan de daadwerkelijke gemiddelde kosten die Edron moet betalen voor deze betalingswijze.
 3. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de volledige vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Edron gaat pas over tot verzending zodra zij het volledige factuurbedrag ontvangen heeft.
 4. De bestelde producten worden 7 dagen beschikbaar gehouden in afwachting van betaling. Indien betaling niet binnen 7 dagen geschied wordt de bestelling, zonder nadere berichtgeving, door Edron geannuleerd.
 5. Voor betaling via I-deal, PayPal en overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. Edron is geen partij in de relatie tussen de klant en de derde.
 6. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Edron het recht, nadat zij de klant minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 8. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 9 Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren, dit geld niet voor gebruikte artikelen. Deze termijn begint op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Edron. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Edron heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Edron terugsturen. Indien de producten door de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
 7. Edron draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na herroeping, mits het product in goede orde is ontvangen, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
 8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
 9. Producten dienen te worden terug gezonden naar: Edron, Mr. Nennstiehlweg 87, 9367PC  De Wilp.
 10. Het herroeping recht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor:
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • Alarmsystemen, deze zijn persoonlijk en worden voor u geconfigureerd waarvan de kosten € 45,00 zijn die bij herroepingsrecht verrekend zal worden.
  • Sleutels vallen niet onder retourrecht.
  • Bij de aankoop van een Simkaart heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De simkaart heeft een persoonlijke code die onder geen beding verspreid mag worden. Om deze reden accepteren wij geen retouren en is er dus geen sprake van herroepingsrecht (ook als deze samen met een alarmsysteem verkocht word).

Artikel 10 Garantie en conformiteit

 1. Edron garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
 2. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Edron deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Edron.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan Edron schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien klachten van de klant door Edron gegrond worden bevonden, zal Edron naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 5. De garantietermijn van Edron komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Edron is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
  • de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Edron en/of op de verpakking zijn behandeld
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 11 Klachten

 1. Edron zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.
 2. Een klacht over de bestelling dient de klant per e-mail, binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te maken.
 3. Een ingediende klacht wordt binnen 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Indien Edron een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. Edron zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van de klant niet op, tenzij Edron schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 12 Overmacht

 1. Edron is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Edron, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 4. Edron heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Edron haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. Edron heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als Edron gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft Edron het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Edron is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van Edron is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Edron is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Edron is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Edron is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij Edron aansprakelijk is op grond van enige dwingend rechtelijke bepaling
 4. Edron is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Edron aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Edron kan worden toegerekend.
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. Edron is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Gevolgschade;
  • Reputatieschade;
  • Immateriële schade;
  • Teleurgestelde verwachtingen;
  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 1. Voor zover Edron aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Edron beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 2. Elke aansprakelijkheid van Edron vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. Edron is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Edron.
 5. De klant vrijwaart Edron voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Edron toerekenbaar is.
 6. Indien Edron uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Edron zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Edron, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Edron en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van alle door Edron aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij Edron zolang de klant de vorderingen van Edron uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
 2. Het door Edron geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Edron te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Edron daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval Edron haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Edron om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Edron zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Edron, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Edron behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.
 3. Het is de klant niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 16 Toepasselijkrecht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 Vind plaats en wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Edron is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de webshop van Edron, te weten www.edron.nl . Op verzoek van de klant verzendt Edron kosteloos een schriftelijk exemplaar

Vanaf 25-5-2018  is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing.

Privacyverklaring

Wanneer je onze webshop bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, en waarom. Ook geven wij in deze Privacy Verklaring aan hoe wij de gegevens krijgen en wat de rechten zijn van onze klanten. www.edron.nl respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt als dit nodig is voor onze administratie en boekhouding.

Identiteitsgegevens

Hiermee bedoelen we gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces: Zoals Naam Adres Postcode Woonplaats Land E-mailadres en Telefoonnummer

1. De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en zo snel mogelijk bij je te  bezorgen.

2. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met je pakket.

3. Wanneer je je registreert op onze site via een ‘account’, kun je aangeven of je onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Vink je deze optie aan, dan ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

4. Je gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid

Het www.edron.nl verstrekt gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Betalingsgegevens

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze

zoals  IDEAL PAYPALL  CREDITCARD  enz.

Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder leggen we uit waarom  www.edron.nl je gegevens verzamelt.

Je Identiteitsgegevens gebruikt www.edron.nl alleen voor administratieve doeleinden, zoals:

 1. Het verwerken van je bestelling
 2. De bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres
 3. De betalingsgegevens.

Beveiligde pagina’s

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Herkomst van gegevens

De gegevens die www.edron.nl verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten via www.edron.nl

Verstrekking van gegevens

Hetwww.edron.nl verstrekt zoals beschreven in AVG geen klantgegevens aan andere bedrijven. Klantgegevens zijn alleen bestemd  om in onze eigen administratie te verwerken.  Alle gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heb je Inzagerecht, Rectificatierecht, en Recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat je als klant of bezoeker het recht hebt onze marketingafdeling te informeren hoe we  je gegevens verwerken. De afdeling Marketing zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. Je hebt tevens het recht, door middel van een tot de afdeling Marketing gericht verzoek, om de je betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, of als de verwerking onvolledig of niet ter zake doet of  in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens van de webshop van www.edron.nl is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, mits zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft www.edron.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. U heeft het recht op inzage dan wel correctie van de door u opgegeven persoonsgegevens. www.edron.nl kan tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.